• تولید - محصول
  • منحنی قدرت توربین بادی

    منحنی قدرت توربین های بادی منحنی توان از سرعت باد به عنوان یک متغیر مستقل (X) تشکیل شده است، توان فعال به عنوان متغیر وابسته (Y) برای ایجاد سیستم مختصات عمل می کند.نمودار پراکندگی سرعت باد و توان فعال با یک منحنی برازنده نصب شده است...
    ادامه مطلب
  • محاسبات ریاضی انرژی باد

    محاسبات ریاضی انرژی باد - اندازه گیری مساحت جاروب شده توربین بادی اگر می خواهید کارایی توربین بادی خود را تجزیه و تحلیل کنید، توانایی اندازه گیری مساحت جاروب شده پره های خود ضروری است.منطقه جاروب شده ...
    ادامه مطلب
لطفا رمز عبور را وارد کنید
ارسال